logo webowiec.pl
youtube webowiec.pl facebook webowiec.pl
praca dodatkowa

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu webowiec.pl.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
Administrator - administracja serwisu webowiec.pl;
Serwis - usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania;
Aplikant - osoba fizyczna wykonująca zadanie testowe na stronach Serwisu w celu uzyskania dostępu do Panelu Zleceniobiorcy i rozpoczęcia wykonywania zleceń oferowanych przez Serwis;
Zleceniobiorca - Aplikant, który poprawnie wykonał w pełnym zakresie zadanie testowe i uzyskał dostęp do Panelu Zleceniobiorcy;
Materiał - tekst, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej dla następnej oceny i wykorzystania przez Administratora;
Wydatki Operacyjne - koszty związane z opracowaniem / sprawdzeniem zadania testowego Aplikanta.
3. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody Administratora.
4. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
6. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Administratora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisu.

II. PPRAWA I OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCÓW / APLIKANTÓW
1. Wyłącznie Zleceniobiorca (tzn. Aplikant, który poprawnie wykonał zadanie testowe oraz potwierdził swoje dane kontaktowe) jest uprawniony do wykonania zleceń dostępnych w Panelu Zleceniobiorcy Serwisu.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie przekazywać do Serwisu materiałów, za które otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty tego wynagrodzenia w podwójnej wysokości na rzecz Administratora.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się przekazywać do Serwisu jedynie takie materiały, z których korzystanie przez Administratora jest zgodne z prawem i nie narusza dobrych obyczajów ani praw osób trzecich lub Administratora, w szczególności ich praw autorskich lub dóbr osobistych.
4. W przypadku skasowania swojego konta w Serwisie Zleceniobiorca traci możliwość wykonania zleceń oferowanych przez Administratora.
5. W celu uzyskania pełnego dostępu do możliwości pobierania zleceń oferowanych w Serwisie, niezbędne jest wykonanie przez Aplikanta zadania testowego za pomocą Formularza Wysłania Zadania Testowego. Recenzji na zadania testowe Aplikantów, które nie uzyskały oceny pozytywnej przy sprawdzeniu, nie udziela się.
6. W celu zapobiegania spamowi oraz ewentualnemu podaniu przez Aplikanta nieprawdziwych informacji niezbędne jest dokonanie ze strony Aplikanta Procederu Potwierdzenia Numeru Kontaktowego poprzez wysłanie płatnego sms-a (koszt 29 zł brutto) pod numer wskazany na odpowiedniej stronie Serwisu. Wartość płatnego sms-a, wysłanego przez Aplikanta zgodnie z Procederem Potwierdzenia Numeru Kontaktowego, utrzymuje w sobie pokrycie wydatków operacyjnych Serwisu. Jest to niezwrotna opłata za rozpatrzenie zadania testowego Aplikanta, bez uwzględnienia pozytywnych bądź negatywnych wyników każdego poszczególnego zadania testowego.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe zawarte w Formularzu Wysłania Zadania Testowego, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe Aplikantów i Zleceniobiorców przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Aplikantów i Zleceniobiorców Serwisu traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

Ukończenie przez Aplikanta wysłania zadania testowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.